ОРТОДОНЦИЈА

Доколку забите се лошо поставени, тоа нема да направи само лош естетски ефект. Повеќето лошо израснати заби и вилица може да го нарушат системот за џвакање и затоа треба да се корeгираат. За ова не постои старосна граница.

Одделот за ортодонција е специјализиран за корекција на орална и вилична малформација на академско ниво. По првичната дијагноза, ги информираме пациентите дали им е потребен стоматолошки третман. Ако пациентот реши да биде третиран, се прави клиничка проценка за планирање на ортодонтскиот третман. Нудиме најмодерни системи на протези, меѓу кои и фиксни. Бидејќи целиме кон „биолошко“ поместување на забите, претпочитаме користење на минимум сила. Доколку, од естетски причини, пациентот не сака да носи метална протеза, можеме да му понудиме и порцеланска протеза со боја на забите, лингвална (скриена) протеза или проѕирен (aligner) пластичен штитник. Комплексните третмани во кои ортодонтските мерки не се доволни, се координираат со специјалисти во пародонтологија, протетика и орална хирургија.

Опсег на услуги

Одделот за ортодонција е секогаш во чекор со времето, а пациентите во своите ортодонтски третмани имаат моментална придобивка од тоа.

Околу 40% од сите деца и адолесценти покажуваат погрешна поставеност на забите (малоклузија), која честопати останува незабележана. Поради ова, им се препорачува да посетуваат ортодонт на три интервали. Прво, на тригодишна возраст (примарнo никнење на забите), потоа на 7 години (рано мешано никнење на заби) и трет пат на 12 години (доцно мешано никнење на заби). Навремениот третман на одредени искривености на забите го намалува периодот за третирање на истите и покажува стабилни резултати.

Лошата поставеност на вилицата или забите може делумно да се коригира со мобилни протези. По менувањето на млечните заби, најчесто препорачуваме фиксни протези.

Следниве фотографии покажуваат селектирани криви заби кои ортодонтскиот третман го прават неопходен. При првата проверка, со задоволство ќе ве информираме за третманот и трошоците.

Ортодонтскиот третман е возможен на било која возраст. Имаме големо искуство и експертиза во успешни третмани на возрасни. За оваа група пациенти, видливоста на протезите e битна тема. Овој проблем може да се реши преку лингвалниот третман („невидливи“ протези).

Со системот на фиксна протеза и жица од високоеластичен материјал, згуснатоста на забите може да се коригира. За овие протези сводната жица стои во протезата со лизгачки механизам без додатно сврзување.

Забобојните порцелански протези имаат високополирана површина која не ја апсорбира бојата од храната или пијалаците. За многу пациенти ова е естетска варијанта во замена за металната протеза.

За пациенти кои сакаат да си ги корегираат забите без да привлекуваат внимание, лингвалните протези се фиксираат на внатрешната страна од забите. Жиците и протезата со прават индивидуално за секој заб да се поместува еден до друг. Протезите се невидливи од надворешната страна. Генерално, лингвалниот третман е погоден за сите возрасни групи и може да се користи за корекција на било каква проблематика со криви заби.

Напомена: Во EDG, отпечатоците ги земаме дигитално и третманот го планираме дигитално во 3Д техника. Индивидуално направените штитници се менуваат во редовни интервали.

Видеа

Закажете термин